Pharmacia seculo moderno accommodata / autor: Christoph. Iacob. Mellin. Altenburgi : Richter, 1772