Nachruf auf Prof. Karl Hönig / vom ... Viktor Eisenberg. In: . Vol.1906 (1905). 1906