Kritische Beiträge zu Cäsars Bellum Gallicum / vom Oberlehrer Rudolf Sydow. Berlin : Haack, 1898
 

Programme des cours du Collège Royal Français1898.Kritische Beiträge zu Cäsars Bellum Gallicum