Labyrinte de Versailles / [Verf. der Prosa: Charles Perrault. Verf. der Verse: Isaac de Benserade. Stecher: W. Swidde]. Amsteldam : Visscher, 1682