. In: Ioannu grammatiku Alexandreos (tu Philoponu) exegesis eis to proton tes Nikomachu arithmetikes eisagoges. Jg.1864. In: