. In: Ioannu grammatiku Alexandreos (tu Philoponu) exegesis eis to proton tes Nikomachu arithmetikes eisagoges. Jg.1865 H. XV, S. 33 52. In: