Nepualii fragmentum peri tōn kata antipatheian kai sympatheian et Democriti peri sympatheiōn kai antipatheiōn / adnotationes et prolegomena adiecit Guilelmus Gemoll. In: Städtisches Realprogymnasium zu Striegau. Vol.1884
 

Städtisches Realprogymnasium zu StriegauOstern 1884.Nepualii fragmentum peri tōn kata antipatheian kai sympatheian et Democriti peri sympatheiōn kai antipatheiōn