Prolusio scholastica oratiunculis ... in Schola Thomana ... recitandis / De grata negligentia orationis : A.D. III. Maii A. C. [MD]CC XXXXIII / praemissa a Io. Avg. Ernesti Rectore, 1743