Festrede zu Kaisers Geburtstag, gehalten am 27. Januar 1915 / Eduard Knape. In: Bericht. Vol.1915, Pg. 3 6
 

Bericht... Ostern 1914 bis Ostern 1915 ...Festrede zu Kaisers Geburtstag, gehalten am 27. Januar 1915