Festrede zu Kaisers Geburtstag, gehalten am 27. Januar 1915 / Eduard Knape. In: Bericht. Jg.1915, S. 3 6
 

Bericht... Ostern 1914 bis Ostern 1915 ...Festrede zu Kaisers Geburtstag, gehalten am 27. Januar 1915