Nicolaischule <Leipzig>: Gymnasii Nicolaitani Lipsiensis annalibus. Lipsiae : Ackermann et Glaser, 1859/60(1860)
 

Gymnasii Nicolaitani Lipsiensis annalibus