Königliches Progymnasium i.E. <Rybnik>: Jahresbericht des Königlichen Progymnasiums i.E. zu Rybnik, O.-S. : Schuljahr ... Rybnik, 1.1908/09(1909) - 3.1910/11(1911)
 

Jahresbericht des Königlichen Progymnasiums i.E. zu Rybnik, O.-S.