Thomas <von Kempen>: Imitatio Christi. [Nürnberg] : [Anton Koberger], 1492