Epistolae : / Sophronius Eusebius Hieronymus. Mit Tabula von Theodorus Laelius. Basel. 1489