Belegerung der Vestung Gulich so angefangen den 28. Juij hat sich ergeben den 2. Sept. 1610 / [Franz Hogenberg]. In: [Geschichtsblätter] / [Franz Hogenberg]. [Köln] : [Hogenberg], [ca. 1560] - 1623
 

[Geschichtsblätter]Belegerung der Vestung Gulich so angefangen den 28. Juij hat sich ergeben den 2. Sept. 1610