Wie Don Jan d'Austria das Schloß zu Namen erwishtt / [Franz Hogenberg]. In: [Geschichtsblätter] / [Franz Hogenberg]. [Köln] : [Hogenberg], [ca. 1560] - 1623
 

[Geschichtsblätter]Wie Don Jan d'Austria das Schloß zu Namen erwishtt