Beschreibung des gantzen Welt-Kreises / Planisphere de Turquet; Planisphere de Bertius; Planisphere de Arzael / Joh. Jak. Vogel fec. [1719]
Content