De Nederlandsche Adel of Naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland : benevens hunne huwelijken, kinderen, en nakomelingen tot op heden ; uit verschillende authentieke stukken en particuliere bescheiden bijeen gebracht : / door J. C. van der Muelen. 's Gravenhage. 1879