Vaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig woordenboek : Eenendertigste Deel.. W / oorspronklyk verzamelt door Jacobus Kok. Amsterdam : Kok [u.a.], 1794