Geschichte der Stadt Aachen, nach Quellen bearbeitet : [nebst] Codex diplomaticus Aquensis : 1. / ed. Christiano Quix. [Aachen] : [Hensen in Comm.], 1840