Goethe und Felix Mendelssohn Bartholdy / von Karl Mendelssohn Bartholdy. Leipzig : Hirzel, 1871